Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan


       

                                          

         STYCZEŃ  

 

     Tematyka miesiąca:

      1. Witamy Nowy Rok.

     2. Na śniegu.

     3.Dzień Babci i Dziadka.

     4.Sporty zimowe.

   

    Cele ogólne:

 • Zrozumienie i utrwalenie stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
 •  Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z pożegnaniem Starego i powitaniem Nowego Roku.
 • Wzbogacenie słownika czynnego nazwami zimowych dyscyplin sportowych oraz sprzętu sportowego.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych.
 • Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: kocia muzyka, zachowanie fair play.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia rym. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i tworzenia rymów.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi z określaniem stosunków czasowych:

wczoraj, dzisiaj, jutro oraz określeniami typu: starszy, młodszy, starość, młodość.

 • Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas

zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.

 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się określeniami: największy, najmniejszy.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem.
 • Utrwalenie pojęcia liczby sześć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Kształtowanie pojęcia stałości objętości płynu.
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby sześć – cyfrą 6.
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek j, k oraz wyrazami podstawowymi jama, kot.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
 • Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
 • Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego, higienicznego i estetycznego przygotowania posiłku.
 • Wdrażanie do radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi rywalizacji i przegranej.
 • Rozbudzenie zainteresowania historią rodziny.
 • Utrwalenie nazw poszczególnych członków rodziny oraz określeń odnoszących się do stopnia pokrewieństwa.
 • Rozbudzenie zainteresowania dziełami sztuki przedstawiającymi zimowe pejzaże.
 • Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
 • Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
 • Wdrażanie do starannego wykonywania ćwiczeń stymulujących rozwój, aktywizujących układ nerwowy i uwalniających od stresu.
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
 • Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka