Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

ENGLISH WORLD

 Autorski program nauczania języka angielskiego w przedszkolu

 

„ENGLISH  WORLD‘’

                                        Grupy: BIEDRONKI  MOTYLKI

 1. Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie
 2. Termin realizacji: 1 wrzesień 2017 r. – 30 czerwiec 2018 r.
 3. Autor: mgr Ewa Majewska

 

Program autorski oparty jest i skonstruowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz. U. z 2016, poz. 895/

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

 1. Uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych,
 2. Rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie
 3. Powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie
 4. Rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

 

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE :

Program autorski pt: „ENGLISH WORLD jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, rozpoczynających naukę języka angielskiego. Jednym z najważniejszych celów kursu jest rozwijanie u dzieci motywacji do nauki języka angielskiego oraz zapewnienie warunków, w których nauka stanowić będzie źródło przyjemności. Jest to szczególnie ważne, ponieważ dzieci uczą lepiej, kiedy są odpowiednio Zachęcone do pracy.

Kurs ten koncentruje się na osobie samego ucznia, angażując go emocjonalnie w naukę, ponieważ podczas procesu uczenia się uczucia dziecka są równie ważne, jak jego zdolności intelektualne i percepcyjne.

W trakcie zajęć, będą wprowadzone ciekawe ćwiczenia komunikacyjne mające na celu poznanie i utrwalenie podstawowego słownictwa. Ważnym elementem zajęć będą piosenki, rymowanki i wyliczanki ponieważ dzieci chętniej przyswajają sobie materiał językowy przedstawiony w ten sposób.

  Podczas nauki nauczyciel będzie korzystał z metody TOTAL PHYSICAL RESPONSE, czyli reagowanie całym ciałem (śpiewając daną piosenkę, dzieci wraz z  nauczycielem wykonywać będą czynności np.: bieganie, skakanie, klaskanie), nauczyciel korzystać będzie z rekwizytów, by efektywniej wprowadzać nowe zagadnienia..

  Kolejnym istotnym elementem będą gry i zabawy, które są bardzo skutecznym sposobem nauki języka obcego ze względu na stosowanie wyrazów, zwrotów i wzorców językowych jako środka służącego zabawie.

  Gry i zabawy będą przeprowadzane w kole, ponieważ dzięki temu dzieci będą miały możliwość pracy w grupie oraz rozwijania umiejętności społecznych i sprawności językowych. W planie nauczania zawarte zostały tematy dotyczące kultury i tradycji Wielkiej Brytanii. Wychowankowie będą mieli szansę poznania różnic i podobieństw w sposobie obchodzenia świąt.

 Nauczyciel prowadzący zajęcia będzie korzystał z dostępnych pomocy dydaktycznych, oraz sprzętu audio - video itp.

Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu po 15 minut w grupach młodszych.

i dwa razy w tygodniu po 30 minut w grupach starszych.

II. CELE :

 1. Odczuwanie radości z zabaw z językiem angielskim
 2. Wzbudzanie chęci do nauki języka angielskiego
 3. stopniowe rozwijanie sprawności słuchania i mówienia
 4. nauka podstawowych zwrotów i słów  poprzez piosenki i rymowanki
 5. utrwalanie poznanych słów i zwrotów  poprzez gry i zabawy
 6. rozwijanie umiejętności manualnych, tanecznych i wokalnych dzieci
 7. wskazanie podobieństw i różnic w kulturze polskiej i brytyjskiej
 8. wyrównywanie szans

 

III. SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

METODY PRACY

praca z płytą CD, praca z całą grupą, praca w parach, praca  samodzielna dzieci, gry i zabawy, Total Physical Response

TECHNIKI NAUCZANIA

- powtarzanie słów za nauczycielem

- słuchanie i śpiewanie piosenek

- nowe słownictwo wprowadzane za pomocą kart obrazkowych flashcards

- nazywanie różnych przedmiotów czy kolorów na przedstawionym rysunku

- odpowiadanie na pytania zadane przez nauczyciela

- dopasowywanie obrazka do usłyszanego słowa

- kolorowanie rysunków

- rysowanie różnych rysunków

POMOCE DYDAKTYCZNE:

flashcards, plakaty, teksty piosenek, zabawki, kredki, papier rysunkowy, klej, nożyczki, płyty CD, radiomagnetofon, pacynka, realia

Zgodnie z wymienionymi celami, metodami i technikami nauczania dzieci niniejszy program ma na celu zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego. Nic nie daje lepszych efektów jak nauka wpleciona w gry, zabawy i ciekawie dla dzieci przeprowadzone zajęcia.

By osiągnąć zamierzone cele, a zajęcia z języka angielskiego były wyśmienitą zabawą potrzebne jest:

 1. wzmacnianie w dziecku poczucia własnej wartości
 2. tworzenie przyjaznej atmosfery
 3. wybieranie dla dzieci odpowiednich technik i metod nauczania
 4. wspieranie, chwalenie i motywowanie do nauki poprzez wspólną zabawę
 5. korzystanie z różnorodnych pomocy dydaktycznych

 

IV TREŚCI PROGRAMOWE

Wprowadzenie zwrotów powitalnych, umiejętność przedstawienia się

Polecenia nauczyciela     Kolory     Liczby    Zabawki    Halloween    Rzeczy szkolne   Kształty   Boże Narodzenie

Twarz / ciało     Rodzina    Zwierzęta    Wielkanoc    Ubrania    Jedzenie

V. ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

 1. umiejętność rozumienia i reagowania na polecenia nauczyciela w języku angielskim
 2. poprawna wymowa prostych słów i zwrotów w języku angielskim z jednoczesnym ich rozumieniem
 3. śpiewanie piosenek, recytowanie wierszyków w języku angielskim
 4. poznawanie rzeczywistości za pomocą drugiego języka
 5. rozbudzanie zainteresowania językiem obcym i odmienną kulturą w celu przygotowania dożycia w wielojęzycznej Europie, rozwijanie świadomości językowej
 6. opanowanie przez dziecko podstawowych technik uczenia się języka obcego
 7. odczuwanie radości z możliwości komunikowania się w innym języku niż ojczysty
 8. uzyskanie podwalin i fundamentów do zdobywania kompetencji językowych na dalszych szczeblach językowych

 

W miesiącu WRZEŚNIU na zajęciach języka angielskiego dzieci poznały:

What’s your name? – Jak masz na imię?

I am… Jestem…..

Kolory: red-czerwony, yellow - żółty, blue - niebieski, green – zielony

Cyfry: 1 one, 2 two, 3 three, 4 four, 5 five

Polecenia: Stand up –Wstań, Sit down – Usiądź, Jump - Skacz

Piosenki:

Hello song”

Hello, hello, hello

It’s time for English now x3

Goodbye song”

It’s time to finish now

and say Goodbye x3

Little finger”

One Little, one little finger, one little finger tap, tap, tap

Point your finger up

Point your finger down

Put it on your head, …nose,… cheen ,… arm, …leg, …foot…

If you’re happy”

If you’re happy clap your hands,

If you’re angry stamp your feet,

If you’re scared say: Oh no,

If you’re sleepy take a nap.

 

W miesiącu PAŻDZIERNIKU na zajęciach języka angielskiego dzieci poznały:

 

Zabawki: ball-piłka, doll-lalka, car-auto, teddy bear- pluszowy miś

Kolory: pink- różowy, orange-pomarańczowy,

Polecenia: Turn around-obracać się, Look around-rozglądać się

Halloween: pumpkin – dynia, ghost-duch, broom-miotła, witch-czarownica,

bat – nietoperz

Piosenki:

Number song”

One, two, three, four, five, six, seven…

Seven, six, five, four, three, two, one…

Knock, knock trick or treat”

Knock, knock Tick or treat. Who are you?

I’m a ghost / cowboy/witch/monster/ballerina/pirate

I’m a little ghost/cowboy/witch/ballerina/pirate

W miesiącu listopadzie na zajęciach języka angielskiego dzieci poznały

school – szkoła

schoolbag – tornister

pen – pióro

pencil – ołówek

crayon – kredka

scissors – nożyczki

book - książka

glue stick – klej

triangle – trójkąt     circle – koło         rectangle – prostokąt     square - kwadrat

What’s that? Co to jest?

Zabawa: Magic number seven.

Piosenka

What is this boys and girls?

What is this? What is this?

This is a pencil. That’s what it is. We draw with it we draw with it. We draw with our pencil at school.

What is this boys and girls?

What is this? What is this?

This is a crayon. That’s what it is. We colour with it we draw with it. We colour with our crayon at school.

What is this boys and girls?

What is this? What is this?

This is a glue stick. That’s what it is. We glue with it we glue with it. We glue with our glue stick at school.

What are these boys and girls?

What are these? What are these?

These are scissors. That’s what they are. We cut with them we cut with them. We cut with our scissors at school.

PSZCZÓŁKI   ŻABKI

W miesiącu WRZEŚNIU na zajęciach języka angielskiego dzieci utrwalały:

What’s your name? – Jak masz na imię?

I am… Jestem…..

Kolory: red-czerwony, yellow - żółty, blue - niebieski, green – zielony, orange- pomarańczowy, brown –brązowy, purple-fioletowy, pink-różowy

Cyfry: 1 one, 2 two, 3 three, 4 four, 5 five, 6-six, 7 seven, 8 eight, 9 nine, 10 ten

Polecenia: Stand up –Wstań, Sit down – Usiądź, Jump - Skacz ,Point to the window/door – Wskaż na okno/drzwi

Piosenki:

Hello song”

Hello, hello, hello

It’s time for English now x3

Goodbye song”

It’s time to finish now

and say Goodbye x3

Little finger”

One Little, one little finger, one little finger finger tap, tap, tap

Point your finger up

Point your finger down

Put it on your head, …nose,… cheen ,… arm, …leg, …foot…

If you’re happy”

If you’re happy clap your hands,

 

If you’re angry stamp your feet,

If you’re scared say: Oh no,

If you’re sleepy take a nap.

 

W miesiącu PAŹDZIERNIKU na zajęciach języka angielskiego dzieci poznały:

Bugs: butterfly- motyl, ladybird-biedronka, ant-mrówka, caterpillar-gąsienica, snail-ślimak, bee-pszczoła

Pytania: What colour is it? Jaki to kolor?

How many ants can you see? Ile widzisz mrówek?

Polecenia: Open /close your book- Otwórz/zamknij swoją książkę

Halloween: pumpkin – dynia, ghost-duch, broom-miotła, witch-czarownica,

bat – nietoperz

Piosenki:

Number song”

One, two, three, four, five, six, seven…

Seven, six, five, four, three, two, one…

Knock, knock trick or treat”

Knock, knock Tick or treat. Who are you?

I’m a ghost / cowboy/witch/monster/ballerina/pirate

I’m a little ghost/cowboy/witch/ballerina/pirate

Turn around-obracać się, Look around-rozglądać się

Turn around-obracać się, Look around-rozglądać się

W miesiącu listopadzie na zajęciach języka angielskiego dzieci utrwalały

Kolory: red-czerwony, yellow - żółty, blue - niebieski, green – zielony, orange- pomarańczowy, brown –brązowy, purple-fioletowy, pink-różowy black – czarny, grey – szary, white, - biały

Cyfry: 1 one, 2 two, 3 three, 4 four, 5 five, 6-six, 7 seven, 8 eight, 9 nine, 10 ten

Polecenia: Turn around-obracać się, Look around-rozglądać się, Clap your hands – klaszcz w dłonie, Stamp yoor feet – Tup stopami, Stand up –Wstań, Sit down – Usiądź, Jump - Skacz ,Point to the window/door – Wskaż na okno/drzwi

Bugs: butterfly- motyl, ladybird-biedronka, ant-mrówka, caterpillar-gąsienica, snail-ślimak, bee-pszczoła

Pytania:What colour is it? Jaki to kolor?

How many ants can you see? Ile widzisz mrówek?

Cross the street – przechodzenie przez ulicę.

Look left – Spójrz na lewo

Look right – spójrz na prawo

Don't walk – nie przechodź

Walk - przechodź

Zabawa: Magic number 7

 

grudzień

Biedronki i Motylki

Merry Christmas / Happy Christmas – meri / hepi kristmas

Wesołych Świąt

Christmas Tree – kristmas tri – choinka

Santa Claus – santa kloz - Święty Mikołaj

reindeer – reindir – renifer

sleigh – slei - sanie

sack – sek - worek

chimney – czimni – komin

presents – prezents - prezenty

Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

and a Happy New Year

Happy holidays for you, your family and friends

Let’s clap! We all do a little clapping x3

Christmas is here

Let’s jump! We all do a little jumping x3

Christmas is here

Let’s stamp! We all do a little stamping x3

Christmas is here

Let’s whisper! We all do a little whispering x3

Christmas is here

styczeń

Biedronki i Motylki

head – głowa     (hed)                   face – twarz         (feis)

hair – włosy        (her)                   nose – nos            (nouz)

mouth – usta      (mauf)                teeth – zęby        (tif)

ears – uszy          (irs)                     eyes – oczy          (ais)

body – ciało        (bodi)                 tummy – brzuch (tami)

arms – ręce         (arms)                hands – dłonie    (hends)

legs – nogi           (legs)                  feet – stopy         (fit)

   This is my face. To jest moja twarz. (diz iz mai feis)

My body.

I’ve got a head, a big, big head,

I’ve got two arms and two hands.

I’ve got two legs and two feet

And I’ve got a tummy a big, big tummy.

Arms, legs, head and tummy x2

Head and shoulders.

Head and shoulders

Knees and toes knees and toes

Eyes, ears mouth and nose         x3

grudzień

Pszczółki i Żabki

Merry Christmas / Happy Christmas – meri / hepi kristmas

Wesołych Świąt

Christmas Tree – kristmas tri – choinka

Santa Claus – santa kloz - Święty Mikołaj

star – star - gwiazda

angel – endżel - anioł

reindeer – reindir – renifer

sleigh – slei - sanie

sack – sek - worek

chimney – czimni – komin

presents – prezents - prezenty

candle – kandl - świeczka

stocking – stoking –skarpeta Mikołaja na prezenty wieszana przy kominku

cracker – kraker – kolorowy walec z papieru zawierający niespodziankę i eksplodujący

Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

and a Happy New Year

Happy holidays for you, your family and friends

Let’s clap! We all do a little clapping x3

Christmas is here

Let’s jump! We all do a little jumping x3

Christmas is here

Let’s stamp! We all do a little stamping x3

Christmas is here

Let’s whisper! We all do a little whispering x3

Christmas is here

styczeń

Pszczółki i Żabki

head – głowa     (hed)                   face – twarz         (feis)

hair – włosy        (her)                   nose – nos            (nouz)

mouth – usta      (mauf)                teeth – zęby        (tif)

ears – uszy          (irs)                     eyes – oczy          (ais)

body – ciało        (bodi)                 tummy – brzuch (tami)

arms – ręce         (arms)                hands – dłonie    (hends)

legs – nogi           (legs)                  feet – stopy         (fit)

toes – palce u stop                        fingers – palce u rąk

big – duży            (big)                   small – mały         (smol)

right – prawy      (rait)                   left – lewy            (left)

   This is my face. To jest moja twarz. (diz iz mai feis)

   I’ve got a head. Mam głowę.            (aiw got e hed)

My body.

I’ve got a head, a big, big head,

I’ve got two arms and two hands.

I’ve got two legs and two feet

And I’ve got a tummy a big, big tummy.

Arms, legs, head and tummy x2

Head and shoulders.

Head and shoulders

Knees and toes knees and toes

Eyes, ears mouth and nose         x3