Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Ramowy rozkład dnia

  ROZKŁAD DNIA   

       

 

 7:00-8:00  

 

 

 

 

 

8:00-8:30

 

 

 

 

 

 

8:30 - 9:00

Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne

z rodzicami/opiekunami wg potrzeb. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. 

 

Zabawy integrujące grupę, zabawy i ćwiczenia poranne,ćwiczenia ogólnorozwojowe /np: rozwijające percepcję wzrokową. słuchową, małą motorykę, zabawy rozwijające słuch fonematyczny, ćwiczenia oddechowe/. Rozmowy kierowane na tematy zgodne

z zainteresowaniami dzieci, z tematyką tygodnia. Praca indywidualna. Zabiegi higieniczne. 

ŚNIADANIE - nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków i zachowania się przy stole. Utrwalanie zasad prawidłowego żywienia.

 

9:00–09:30

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, spontaniczne, samorzutne, tematyczne, manipulacyjno - konstrukcyjne służące realizacji pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, kształtowanie umiejętności społecznych.

 

9:30 – 11:00

 

 

 

 

 

 

11:00    -  12:00

Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości według Programu wychowania przedszkolnego z całą grupą.

 

 

Spacery,wycieczki,obserwacje przyrodnicze, ćwiczenia i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym; w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali.

 

Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne – przygotowanie do obiadu. 

 

  12:00 – 12:30

 

 

 

  12:30 - 14:00

 

OBIAD - wyrabianie nawyków kulturalnych przy stole. Utrwalanie zasad prawidłowego żywienia.

 

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnianie dzieciom różnych form relaksu, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Bajkoterapia, muzykoteraapia, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, opowiadań, wierszy na podstawie literatury dziecięcej, zabawy muzyczne, utrwalanie wierszy i piosenek.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

 

PODWIECZOREK-wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole.