Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan


                                   CZERWIEC 

 

Tematyka miesiąca:

1. Podróże

2.   Lato

3. Wyruszamy w świat

4. Już wakacje 

Cele ogólne:

 • Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową
 • Zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego..
 • Kształtowanie nawyków czytelniczych. Zapoznanie z instytucją biblioteki.
 • Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacyjnych wyjazdów.
 • Zapoznanie z numerami alarmowymi oraz schematem zawiadamiania służb ratowniczych.
 • Rozbudzenie zainteresowania historią odkryć geograficznych oraz ich skutkami.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z pogody.
 •  Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
 • Wyjaśnienie pojęcia homonim. Wyszukiwanie przykładów homonimów.
 • Doskonalenie umiejętności stopniowania przymiotników.
 • Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
 • Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych,logicznych, eksperymentów.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
 • Utrwalenie pojęcia liczby dziesięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziesięć.
 • Utrwalenie znajomości różnych sposobów mierzenia długości.
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek z, h oraz wyrazami podstawowymi: zamek, hamak.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
 • Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
 • Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
 • Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.