Przedszkole Miejskie nr 12 w Będzinie

 

Nawigacja

plan

Kadra Przedszkola Awans zawodowy nauczycieli

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

 

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statusu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego   (zgodnie z: § 7 ust.1 pkt.1)

 

Lp.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

           Udział                     w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

- aktywny udział w Radach Pedagogicznych

- współpraca z gronem pedagogicznym

cały okres stażu

notatki, potwierdzenie opiekuna stażu

2.

        Współpraca                     w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych

- Festyn rodzinny

- „Światowy Dzień Przedszkolaka”

- „Pasowanie na przedszkolaka”

- „Światowy Dzień Pluszowego Misia”

- „Wieczór wigilijny”

- „Dzień Babci i Dziadka”

- Bal karnawałowy

- „Dzień Matki i Ojca”

- „Dzień Dziecka”

wrzesień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

maj

czerwiec

notatki, zdjęcia

3.

Realizacja projektu adaptacyjnego

- realizacja projektu adaptacyjnego zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną – „Misie mają uśmiechnięte pysie”

czerwiec 2012 – październik 2012

sprawozdanie  z realizacji projektu

4.

Realizacja programu edukacyjnego

- realizacja programu edukacyjnego „Kubusiowi przyjaciele natury”

wrzesień 2012 – kwiecień 2012

notatki, zdjęcia, scenariusze zajęć

5.

Współpraca z Radą Rodziców

- poznanie regulaminu Rady Rodziców     

- stworzenie warunków do aktywności rodziców na terenie przedszkola

- współorganizowanie imprez grupowych czy przedszkolnych

cały okres stażu

notatki, zdjęcia, plan współpracy z rodzicami

 

 

Pogłębianie wiedzy i umiejętność zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (zgodnie z: § 7 ust.1 pkt.2)

 

Lp.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

- udział w: konferencjach, warsztatach, szkoleniach, kursach

cały okres stażu

zaświadczenia ukończenia szkoleń, potwierdzenie obecności

2.

Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

- studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej (książki, czasopisma)

cały okres stażu

spis literatury przedmiotu

3.

Tworzenie własnego warsztatu pracy

- tworzenie własnego warsztatu pracy: materiałów dydaktycznych, dekoracji sal itp.

cały okres stażu

Zbiór pomocy dydaktycznych

 

 

Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie działania szkoły z uwzględnieniem specyfiki szkoły  (zgodnie z: § 7 ust.1 pkt.3 )

 

Lp.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Zdobycie wiedzy na temat awansu zawodowego

- analiza dokumentacji:

Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r.

w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli: karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty

 

cały okres stażu

opracowanie planu rozwoju zawodowego

2.

Zapoznanie się           z podstawowymi dokumentami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania przedszkola

- analiza dokumentacji wewnątrz przedszkolnej       ( Status Przedszkola, Regulamin Przedszkola, kalendarz imprez okolicznościowych, dziennik zajęć, plany pracy)

 

wrzesień

cały okres stażu

 

zapisy                   w dzienniku, plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, notatki własne

3.

Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego

- dogłębna analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego

cały okres stażu

notatki i spostrzeżenia własne

 

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.1)

                                                                                                               

Lp.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Zaplanowanie przebiegu awansu zawodowego

- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu

- analiza przygotowanego planu rozwoju zawodowego

- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu

- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

 

- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

 

- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora

wrzesień 2012

wrzesień 2012

raz na dwa miesiące

        raz         w miesiącu

 

        raz          w miesiącu

 

według harmonogramu hospitacji

podpisanie kontraktu,

notatki własne,

 

harmonogram spotkań,

konspekty zajęć,           wnioski              z obserwacji,

scenariusze zajęć,          wnioski              z konsultacji            i rozmów

scenariusz zajęć, konsultacje   

2.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

- ciągłe poznawanie i stosowanie aktywnych metod nauczania

- zaprojektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, tablic tematycznych, plansz

- przygotowanie gazetek ściennych, kącików przyrody o różnorodnej tematyce

- prowadzenie zajęć z wykorzystanie technologii informacyjnej

cały okres stażu

scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia

3.

Zajęcia otwarte

- zajęcia otwarte dla rodziców (opracowanie pomocy dydaktycznych)

raz w roku szkolnym

scenariusz zajęć, lista obecności rodziców, wykonane pomoce dydaktyczne

 

 

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki  środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.2)

 

Lp.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

       Współpraca          z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- udostępnienie rodzicom listy instytucji wspomagających proces wychowawczy

wrzesień 2012

spis instytucji (adresów i tel.)

2.

        Współpraca         z biblioteką

- nauczenie dzieci korzystania z biblioteki

raz w roku szkolnym

notatki, zdjęcia

3.

Przybliżenie problematyki środowiska społecznego poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi

- podejmowanie współpracy z Komendą Policji, Strażą Miejską, Strażą Pożarną

- organizacja spotkania z pielęgniarką, pediatrą

raz w roku szkolnym

notatki, zdjęcia

4.

Organizowanie wycieczek dydaktycznych dla dzieci

- wyjście do lasu, na skrzyżowanie dróg,                w okolice szkoły, do gospodarstw wiejskich

- wyjazdy do Teatru Dzieci Zagłębia  w Będzinie

- wycieczki edukacyjne

 

cały okres stażu  

dwa razy      w roku

cały okres stażu  

notatki, zdjęcia, karty wycieczki

5.

  Udział                         w  przedszkolnych i poza przedszkolnych akcjach

- udział w zbiórce pieniędzy: „Góra grosza”

- udział w akcjach: „Sprzątanie świata”

cały okres stażu

notatki, zdjęcia, potwierdzenia

6.

Udział                         w konkursach przedszkolnych       i poza przedszkolnych

- konkursy recytatorskie

- konkursy ekologiczne

- konkursy plastyczne

cały okres stażu

notatki, zdjęcia, potwierdzenia

 

 

 

Umiejętność wykorzystania w pracy  technologii informacyjnej i komunikacyjnej (zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.3)

 

Lp.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera

- wykorzystanie technik komputerowych do wykonania pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów

cały okres stażu

przygotowane materiały

2.

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej              z wykorzystaniem komputera

- pisanie planów miesięcznych, programów, sprawozdań

- tworzenie scenariuszy zajęć

- dokumentowanie stażu

- przygotowywanie informacji dla rodziców

cały okres stażu

opracowane materiały

3.

Wykorzystanie multimedialnych programów edukacyjnych

- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych

cały okres stażu

notatki

4.

Opieka nad stroną internetową przedszkola

- publikacja zdjęć, tekstów na stronie internetowej przedszkola

systematycznie

Strona WWW

 

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.4)

 

Lp.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki

- korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej i zasobów edukacyjnych portali internetowych

cały okres stażu

notatki

2.

Zastosowanie wiedzy w pracy dydaktyczno - wychowawczej

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – pedagogiczną (konsultacje z psychologiem)

- wymiana spostrzeżeń, uwag w formie dyskusji podczas zebrań Rady Pedagogicznej

cały okres stażu

notatki, potwierdzenie obecności

3.

Współpraca                 z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, otaczanie opieką dzieci potrzebujących pomocy

cały okres stażu

notatki

 

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.5)

 

Lp.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1.

Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu

- Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.

- analiza rozporządzenia MEN

- zapoznanie się z publikacjami internetowymi o zasadach ubiegania się o stopień zawodowy           ( publikacje w prasie oświatowej, Internet)

cały okres stażu

notatki

2.

Odwoływanie się           w pracy z dziećmi      i rodzicami do zapisów statusu przedszkola

- zapoznanie rodziców i dzieci z przysługującymi im prawami 

cały okres stażu

notatki